Созвездие Veris092018 - ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК - Официальный сайт

Перейти к содержимому

Главное меню

Созвездие Veris092018

с 15 сентября                         
в Луганском ЦИРКЕ
НОВАЯ ПРОГРАММА
«Созвездие Veris»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАФИК
работы программы
«Ñîçâåçäèå Veris»
с 15 сентября 2018г. по 07 октября 2018г.

 
 

15.09.2018

Ñóááîòà

11-00

16.09.2018

Âîñêðåñåíüå

11-00

15-00

22.09.2018

Ñóááîòà

11-00

23.09.2018

Âîñêðåñåíüå

11-00

15-00

29.09.2018

Ñóááîòà

11-00

15-00

30.09.2018

Âîñêðåñåíüå

11-00

15-00

06.10.2018

Ñóááîòà

11-00

15-00

07.10.2018

Âîñêðåñåíüå

11-00

15-00

 
 

В графике возможны изменения.

Àäìèíèñòðàöèÿ öèðêà îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà ñíÿòèå èëè çàìåíó îòäåëüíûõ íîìåðîâ ïðîãðàììû.


ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÁÈËÅÒÎÂ:

1-2 ÑÅÊÒÎÐ:

 
 

ñ 1 ïî 7 ðÿä  

500 ðóá.

ñ 8 ïî 9 ðÿä  

400 ðóá.

ñ 10 ïî 14 ðÿä  

350 ðóá.

ñ 15 ïî 18 ðÿä  

300 ðóá.

ñ 19 ïî 21 ðÿä  

200 ðóá.

22 ðÿä  

150 ðóá.

 
 

3 СЕКТОР:

 
 

ñ 1 ïî 5 ðÿä  

400 ðóá.

ñ 6 ïî 10 ðÿä  

350 ðóá.

ñ 11 ïî 15 ðÿä  

300 ðóá.

 
 

4 СЕКТОР:

 
 

ñ 1 ïî 3 ðÿä

300 ðóá.

ñ 4 ïî 7 ðÿä  

250 ðóá.

 
 

Áèëåòû âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè, â êàññàõ Ëóãàíñêîãî öèðêà.

 
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню ??????? ????????? Counter.CO.KZ - ?????????? ??????? ?? ????? ????! Яндекс.Метрика