Допороговые закупки - ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК - Официальный сайт - UNREGISTERED VERSION

Перейти к содержимому

Главное меню

Допороговые закупки

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèем äîïîðîãîâîé çàêóïêè, ïðèãëàøàåì âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ïðåäîñòàâèòü öåíîâóþ èíôîðìàöèþ ïî àêêóìóëÿòîðàì ýëåêòðè÷åñêèì è ÷àñòÿì ê íèì â êîëè÷åñòâå 1 åäèíèöû.

       Çà äåòàëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó - 582507.


       Öåíîâóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî íàïðàâëÿòü íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:
info@circus-lugansk.com
èëè ïðåäîñòàâèòü íàðî÷íî ïî àäðåñó:
ã.Ëóãàíñê, óë.Õåðñîíñêàÿ, 7á

 
 
 
 
 
 
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню ??????? ????????? Counter.CO.KZ - ?????????? ??????? ?? ????? ????! Яндекс.Метрика